• ورود
یکشنبه،10 اردیبهشت 1396
اوقات شرعی
6°C 
   
      
    • ساختار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
     محمد جواد رجائیان
     مدیرعامل
     05136006401
     rajaeian@mashhad.ir
     محمدجواد نگاری
     رییس دفتر مدیرعامل
     05136006402
     negari-j@mashhad.ir
     وحید رهبر
     روابط عمومی
     05136006274
     rahbar-v@mashhad.ir
     محمد اکبری
     معاون مالی و اداری
     36006300
     Akbari-mo@mashhad.ir
     محمد نبی ممتحن
     سرپرست امور مالی و قراردادها
     36006158
     momtahen-m@mashhad.ir
     مسعود قربانی شایه
     رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی
     05136006152
     ghorbani-ma@mashhad.ir
     محمد رضا سمیعی
     معاون برنامه ریزی و توسعه سرویس های شهر هوشمند
     05136006101
     Samiee-m@mashhad.ir
     نرجس شایسته خوی
     رئیس گروه زیر ساخت اطلاعات مکانی
     05136006209
     shayesteh-n@mashhad.ir
     رقیه حاجی زاده طوسی
     سرپرست اداره برنامه ریزی و بودجه
     36006403
     Hajizadeh-r@mashhad.ir
     مهدی اردکانی مقدم
     رییس اداره توسعه و پشتیبانی خدمات الکترونیکی شهروندی
     05136006220
     Ardakani-m@mashhad.ir
     علیرضا بادبزنچی
     رییس اداره تحقیق و فناوری های شهر هوشمند
     36006303
     Badbezanchi-a@mashhad.ir
     - -
     رئیس کارت شهروندی و پراداخت الکترونیک

     آرام تاج بخش
     نرم افزار
     05136006160
     tajbakhsh-ar@mashhad.ir
     محمد تقی زاده
     سرپرست اداره طراحی و مدلسازی سیستم ها
     05136006441
     taghizade-m@mashhad.ir
     مسعود وفای واله
     رییس اداره تولید و پیاده سازی سیستم ها
     05136006162
     vafaei-m@mashhad.ir
     سیامک آتشکار
     رییس اداره استقرار و مدیریت سیستم ها
     05136006214
     Atashkar-s@mashhad.ir
     محمد اسماعیل زاده
     رییس اداره بهینه سازی سیستم ها و بانک های اطلاعاتی
     05136006410
     Esmaeelzadeh-m@mashhad.ir
     حمید رضا سنجی
     معاون ارتباطات و زیرساخت
     05136006302
     Sanji-h@mashhad.ir
     علی متولی زاده
     رییس گروه پشتیبانی و نگهداری
     05131296607
     motevalizadeh-a@mashhad.ir
     حسین افشار
     سرپرست اداره مرکز عملیات امنیت (soc )
     05131296633
     afshar-h@mashhad.ir
     سید وحید حسینی
     رئیس اداره خدمات شبکه زیرساخت و اینترنت
     05136006200
     hosini-v@mashhad.ir
     - -
     اداره مرکز داده

     محمد رضا مومنی
     اداره تجاری سازی محصولات و خدمات
     05136006203
     momeni-m@mashhad.ir