تماس با ماصفحه اصلی
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
   
  • فعالیت‌های ویژه سازمان

   فعالیت‌های ویژه سازمان

   تهیه و تدوین سند راهبردی شهر الکترونیکی
   سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد نتیجه مطالعات وتحقیقاتی است که به عنوان اولین مرحله در اجرای شهر الکترونیکی مشهد با محوریت شهرداری مورد نیاز بوده است. کمیت وکیفیت برپایی یک شهر الکترونیکی دارای آنچنان اهمیتی است که فقط در سایه یک سند راهبردی دقیق و منطقی می‌توان به نتیجه مطلوب ومورد انتظار دست یافت. در واقع این سند چشم‌انداز، راهبردها، سیاستها و طرح‌های یک شهر کلان الکترونیکی را به گونه‌ای تنظیم نموده است که توقع شهروندان و مدیران شهری به منظور استقرار یک شهر الکترونیکی برآورده شده و مسیر اجرایی آن مشخص باشد. 

   چشم انداز شهر الکترونیک مشهد
   ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران در همه جا و همه وقت
   ایجاد یک شهر نمونه برای زندگی، کار و تفریح
   ایجاد محیط اقتصادی قابل رقابت و پویا
   کاهش رفت وآمدهای شهری با توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات
   فرآیندهای کاری شفاف 

   راهبردهای شهر الکترونیک مشهد
   ایجاد و توسعه زیر ساختار اطلاعاتی با ظرفیت بالا در شهرداری
   نظارت هوشمند با ارتقاء خدمات شهری و امور مرتبط با شهرداری
   آموزش فراگیر شهروندان و کارکنان جهت استفاده از خدمات شهر الکترونیک
   یکپارچه‌سازی سیستم‌های مدیریتی و عملیاتی شهرداری
   ایجاد منابع پایدار درآمد برای شهرداری
   بازنگری و بهبود رویه‌های جاری به رویه‌های مورد نیاز و مؤثر در شهر الکترونیک
   ارتقاء کیفیت، خدمات، نیروی انسانی وآموزش 

   ایجاد پایگاه اطلاعات شهری به منظور اطلاع‌رسانی به موقع مدیران جهت اخذ تصمیم درمدیریت شهری
   سیاست‌های شهر الکترونیک مشهد
   مصرف منابع مالی درراستا چشم‌انداز شهر الکترونیک
   ممانعت از اجرای کارهای موازی و هم‌سو نمودن برنامه‌ها و طرح‌ها در جهت چشم‌انداز
   حمایت از رویه‌ها وخط‌مشی‌های ایجاد شده در شهر الکترونیک
   اعمال سیاست‌های تشویقی در جهت توسعه فن‌آوری اطلاعات در شهر الکترونیک مشهد
   ترویج فرهنگ کار گروهی و مشارکت در شهر الکترونیک مشهد
   جایگاه سند راهبردی توسعه شهر الکترونیک مشهد بر اساس مدلهای اجرا شده درجهان 

   مرحله اول:
   تهیه قانون شهر الکترونیکی مشهد
   ارایه تسیهلات اینترنتی وطراحی پایگاه‌های اینترنتی سازمانهای دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد
   ایجاد ساختار سازمانی مناسب در وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
   افزایش آگاهی عمومی شهروندان و کارکنان دولت به توانمندی‌های فن‌آوری اطلاعات
   تربیت نیروی انسانی متخصص در فن‌آوری اطلاعات
   ایجاد شبکه‌های ارتباطی بین دستگاه‌های شهری و تجهیز وارتقاء سخت افزارها ونرم افزارهای واحد
   تهیه سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد 

   مرحله دوم:
   عرضه خدمات الکترونیکی به شهروندان مشهد
   تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات دیجتیالی در واحدهای دولتی و خصوصی شهر الکترونیک مشهد
   توسعه آموزش تخصصی به کارکنان دولت وآموزش‌های ویژه شهروندی شهر الکترونیک
   توسعه سیستم‌های نرم افزاری و کاربردی در واحدهای شهر الکترونیک مشهد
   اصلاح نظام مدیریت شهری و رویه‌های سنتی بر مبنای شهر الکترونیک 

   مرحله سوم:
   ایجاد تعامل اطلاعاتی در بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی مشهد
   ایجاد تعامل اطلاعاتی بین شهروندان ودستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی شهر الکترونیک مشهد
   توسعه آموزشهای تعاملی و تجارت نوین
   تدوین استانداردهای لازم برای اداره شهر الکترونیک مشهد 

   مرحله چهارم:
   ایجاد سیستم‌های عمومی یکپارچه ( تجارت الکترونیکی، بانک‌داری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، سیستم مالیاتی و....) درسطح ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها، اصناف و سایر بخش‌های شهر الکترونیک مشهد
   انجام ترکشن‌های ویژه بصورت الکترونیکی
   ایجاد سازمان‌های بین‌المللی مجازی در تجارت، آموزش، بهداشت و...
   تعامل اطلاعاتی در سطح ملی با دستگاه‌های دولتی وبخش خصوصی
   تعامل اطلاعاتی با جامعه اطلاعاتی جهان به عنوان شهروندان هزاره سوم
   بازنگری منظم سیاست‌ها و برنامه شهر الکترونیک و به روز رسانی آن
   بهبود مستمر سیستم‌های شهر الکترونیک مشهد

   تدوین برنامه کلان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT Master Plan)
   شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور بمنظور توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتبا‌طات، ارائه خدمات الکترونیکی و ارتباط بهینه با خدمات گیرندگان از دستگاه شهرداری بصورت هماهنگ و یکپارچه در مجموعه شهرداری مبادرت به سفارش و تهیه برنامه کلان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات نموده‌اند.
   این برنامه وضعیت مطلوب شهرداری را ترسیم می‌کند که طی یک برنامه‌ریزی در طول مدت معین به اهداف توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که موارد ذیل در آن در نظر گرفته می‌شود دست خواهد یافت.
   در نظر گرفتن اهداف و استراتژی‌های شهرداری در حوزه‌های مختلف
   شناخت و پیاده‌سازی مدل وضعیت مناسب و مطلوب شهرداری براساس سند راهبردی
   مد نظر قرار دادن وضعیت و معماری موجود شهرداری
   در تدوین وضعیت مطلوب فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تعیین چشم‌انداز، اهداف، استراتژی‌ها و خواسته‌های واحدهای شهرداری و ذینفعان آن در زمینه ICT لحاظ شده و سعی بر آن است تا بتوان با دیدگاهی یکپارچه وضعیت مطلوب و مناسب شهرداری را از لحاظ کسب و کار، اطلاعات، سیستم‌های کاربردی و اطلاعاتی، امنیت اطلاعات و همچنین زیرساختارهای سخت‌افزار و شبکه ترسیم نمود.

   مراحل انجام کار
   1)مراحل آغازین پروژه
   تهیه و تدوین برنامه مدیریت پروژه شامل:
    PMP استاندارد و ساختار پروژه، WBS ( حداقل در ٣ سطح ) و برنامه زمان‌بندی تفصیلی پروژه و مستند دستاوردهای پروژه
   2) شناخت و بررسی وضعیت موجود
   مطالعات تطبیقی
   شناخت وضعیت موجود با رویکرد ICT
   3) تحلیل وضعیت موجود
   تحلیل وضعیت موجود از نگرش ICT شامل:
   • تحلیل مشکلات و موانع و علل بروز آنها با رویکرد ICT
   • تحلیل مخاطرات پیش‌روی توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
   • تحلیل اثرات توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
   4) شناخت نیازهای حال و آینده
   برنامه راهبردیICT شهرداری‌های کلان‌شهرها
   • تدوین مأموریت، چشم‌انداز، اهداف و استراتژی‌هایICT در شهرداری‌های کلان‌شهرها با رویکرد شهرداری الکترونیک
   • تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT Analysis ) ICT
   • برنامه راهبردی ICT شهرداری‌های کلان‌شهرها
   5) معماری وضعیت مطلوب
   • معماری کسب و کار
   • معماری داده‌ها و اطلاعات
   • معماری سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌های کاربردی
   • معماری شبکه و زیرساختار فنی و غیرفنی
   6) برنامه عملیاتی و اجرایی طرح
   برنامه عملیاتی و اجرایی شامل:
   • برنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی (IT Readiness )
   • برنامه عملیاتی در حوزه ICT
   • فعالیت‌های لازم برای بقاء ICT Master plan
   • فاکتورهای حیاتی موفقیت پیاده سازی و اجرای طرح
   • طرح مدیریت برنامه IT

   سیستم جامع و یکپارچه مدیریت پروژه: ( PCMS_SICS )
   سیستم جامع و یکپارچه مدیریت پروژه شهرداری مشهد جهت اجرای موفق پروژه‌ها در چارچوب زمان، بودجه و کیفیت توسط سازمان آمار، اطلاعات و فن‌آوری اطلاعات شهرداری مشهد ایجاد شده است . این سیستم با ارائه خدمات جامع در زمینه مدیریت پروژه، کلیه نیازهای دست اندرکاران اعم از کارفرما، مجریان، مشاورین، پیمانکاران و ... پروژه را به نحو مطلوب تأمین می کند.
   نرم‌افزار سیستم ( PCMS_SICS ) و زیر ساخت آن امکان ارتباط تمامی دست اندرکاران پروژه را مهیا کرده است. بطوری‌که در حال حاضر تمامی بخش‌های شهرداری مشهد در اجرای سیستم دخیل بوده و از طریق شبکه فعال با یکدیگر ارتباط موثر دارند.

   نمایشگاه اله‌سیت ( elecit ):
   مجموعه‌ فعالیت‌هایی که در حوزه خدمات الکترونیکی شهری در چارچوب سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد انجام گرفته، با پیگیری سیاست شهرداری الکترونیکی (محور و گام اول شهر الکترونیکی) سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد را بر آن داشت تا با برگزاری نمایشگاهی تخصصی در زمینه فن‌آوری اطلاعات و شهر الکترونیکی، اهداف زیر را دنبال کند:
   آشنایی شهروندان با جنبه‌های مختلف IT و نقش آن در زندگی شهری
   آشنایی شهروندان با فعالیت‌های انجام پذیرفته توسط سازمان‌ها و ادارات دولتی در حوزه خدمات الکترونیکی شهری
   تعامل میان سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در جهت پیشبرد اهداف مرتبط با IT
   امکان ارایه توانمندی‌های بخش خصوصی در عرصه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات
   آشنایی مدیران شهری با ابعاد مختلف صنعت IT
   بدین ترتیب سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد با همکاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی مشهد و حمایت‌‌های همه جانبه شورای عالی اطلاع‌رسانی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اقدام به برگزاری اولین نمایشگاه فن‌آوری اطلاعات و شهر الکترونیکی، موسوم به اله‌سیت در مهرماه 83 نمود.اله‌سیت با اخذ مجوز برگزاری از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی، به عنوان دومین نمایشگاه دارای مجوز در حوزه IT پس از الکامپ مطرح گردید و در تقویم نمایشگاهی ایران ثبت شد.
   موفقیت‌های بدست آمده در اله‌سیت 83 که تأکید و حمایت شورای عالی اطلاع‌رسانی و وزارت کشور را در تثبیت نمایشگاهی تخصصی با محوریت خدمات الکترونیکی شهری در پی داشت، باعث شد تا دبیرخانه‌ای دائمی برای برگزاری همه ‌ساله اله‌سیت توسط شهرداری مشهد تشکیل گردد.
   این دبیرخانه برنامه‌ریزی خود را جهت برگزاری نمایشگاه‌های‌ فن‌آوری اطلاعات و شهر الکترونیکی elecit بر اساس حوزه‌های فعالیتی زیر آغاز نمود.
   خدمات الکترونیکی شهری
   خدمات دولت الکترونیکی
   فن‌آوری کارت‌های هوشمند
   فن‌آوری بانک‌داری الکترونیکی
   فن‌آوری شبکه و ارتباطات
   سرویس‌های اینترنتی
   طراحی، تولید و توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری
   آموزش و پژوهش


   اجرای ممیزی املاک و استقرار سیستم‌ جامع یکپارچه شهرسازی، نوسازی و اصناف
   در حال حاضر منظور از توسعه شهرها، صرفاً توسعه وسعت آن نیست بلکه عمدتاً توسعه خدمات شهری بر اساس برنامه‌ریزی‌های فنی و اصولی است که مهمترین ابزار دسترسی به آن ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی با شیوه‌های علمی برای تجدید واحیای اطلاعات و دسترسی به آنهاست. برای دست‌یابی به چنین پایگاه‌های اطلاعاتی، جمع آوری اطلاعات به عنوان اولین گام، ذخیره و نگهداری آن به عنوان گام دوم و تدوین شیوه‌های سریع و صحیح دست‌یابی و استفاده آن به عنوان گام نهائی مطرح است. لذا سیستم جامع یکپارچه شهرسازی، نوسازی و اصناف با مشاوره کارشناسان توانمند شهرداری مشهد طراحی و توسعه یافت و اکنون قابلیت‌های ویژه این سیستم تسریع در پاسخگویی به شهروندان و تکریم ارباب رجوع را در پی داشته و گزارشات مدیریتی مطلوبی را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مدیران شهرداری فراهم آورده است.
   از آنجا که سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد همواره با پشتوانه دستاوردهای حاصله در راستای تقویت توان IT سایر شهرداری‌ها گام برداشته است، لذا امکان ارائه خدمات ذیل را فراهم آورده است.
   اجرا یا مشاوره، مدیریت و نظارت بر پروژه‌های ممیزی املاک و اصناف در سایر شهرهای کشور
   اجرا یا مشاوره، مدیریت و نظارت بر پروژه‌های آماده‌سازی داده‌ها و نقشه‌ها و ساماندهی بایگانی سایر شهرداری‌های کشور
   اجرا یا مشاوره، مدیریت و نظارت بر پروژه استقرار سیستم جامع یکپارچه شهرسازی، نوسازی و اصناف در سایر شهرداری‌های کشور

   پل های ارتباطی
   تلفن تماس :--فکس :--رایانامه :--
مجموع بازدیدها : 5,759,492
تعداد بازدید امروز : 765
تعداد بازدید دیروز : 770
آخرین به روزرسانی : 11:24  1397/04/28
آدرس :

بلوار معلم- نبش معلم یک

تلفن :05136006101
فاکس :05136090502
رایانامه :fava@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد انجام میگردد